Regulamin Dolnośląskiego Centrum Filmowego

Regulamin DCF

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług na terenie Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu oraz zasady sprzedaży Biletów na organizowane w nim Seanse
i Wydarzenia.

DEFINICJE

 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
 • KINO – Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a.
 • USŁUGODAWCA – Odra-Film Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem 17/2005, posiadająca numer NIP: 896-000-57-85 i Regon: 000279924.
 • SEANS - organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
 • WYDARZENIE - organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
 • BILET - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Usługodawcy i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;
 • KLIENT - osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;
 • SEREWIS - serwis internetowy w domenie www.dcf.wroclaw.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy lub serwis internetowy w domenie www.tiketto.pl do którego prawa Tiketto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie    01-368, ul. Rzędzińska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528734, posiadający NIP numer 5223018689 oraz REGON numer 147411829.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Zakupienie Biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 • Bilety na Seanse i Wydarzenia emitowane w Kinie, Klient może zakupić:
  • w kasach Kina
  • przez Serwis Internetowy:
 • www.dcf.wroclaw.pl , gdzie zasady sprzedaży określone są w oddzielnym Regulaminie, dostępnym w kasach Kina oraz na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
 • www.tiketto.pl , gdzie zasady sprzedaży określone są w oddzielnym Regulaminie, dostępnym w na stronie www.tiketto.pl.
 • Kasy Kina otwierane są na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 • Wejście do sal kinowych możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego Biletu.
 • Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim Seans lub Wydarzenie, odbywające się w określonej sali, dniu i o określonej na nim godzinie.
 • Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu na jaki został on zakupiony.
 • Miejsce na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
 • Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.
 • Na terenie Dolnośląskiego Centrum Filmowego obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i używania wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
 • Osoby przebywające w Kinie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa,
  a w sytuacji zagrożenia do podporządkowywania się poleceniom obsługi Kina.
 • Na terenie sal kinowych Dolnośląskiego Centrum Filmowego obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a Klienci zobowiązani są do całkowitego ich wyciszenia.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym repertuarze Kina.
 • Zabrania się wnoszenia na sale kinowe artykułów spożywczych zakupionych poza barem i kawiarnią Kina.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 • Zgodnie z aktualnym cennikiem w Kinie obowiązują następujące kategorie biletowe:
  a.   Bilet normalny

b.  Bilet ulgowy – przysługuje osobom uczącym się, uczniom i studentom do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej (studenckiej) oraz emerytom i rencistom, za okazaniem ważnej legitymacji .
c.   Bilet grupowy – przeznaczony jest wyłącznie dla grup zorganizowanych np. szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, fundacji itp., liczących minimum 10 osób; dotyczy wybranych seansów filmowych, wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej, telefonicznej (71 793-79-00 lub 71 796- 34-87) rezerwacji miejsc.
d.  Bilet rodzinny – obowiązuje wyłącznie w weekendy tj. w Sb. i Nd. i przysługuje członkom rodziny w min. układzie
1 opiekun + 2 dzieci lub 2 opiekunów + 1 dziecko (dzieci do ukończenia 12 roku życia).
e.  Bilet poranek – dotyczy wyłącznie seansów wyświetlanych w dni powszednie tj. w Pon., Wt., Czw. i Pt., rozpoczynających się do godz. 13:00.
f.   Bilet tania środa - dotyczy wszystkich seansów repertuarowych wyświetlanych w środy.
g.  Bilet studencki czwartek – dotyczy wszystkich seansów repertuarowych wyświetlanych w czwartki i przeznaczony jest wyłącznie dla studentów (osób legitymujących się ważną legitymacją studencką).

 • Legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie, dowody osobiste sprawdzane są wraz z Biletami przy wejściu na salę kinową lub / i przy kasie w momencie sprzedaży Biletu.
 • O możliwości dokonywania rezerwacji na dany Seans lub Wydarzenie decyduje Usługodawca.
 • Rezerwacja miejsc możliwa jest na Seanse i Wydarzenia emitowane w Kinie we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem śród.
 • Rezerwacji miejsc na Seanse lub Wydarzenia emitowane w Kinie można dokonywać telefonicznie, pod numerem telefonu 71 793-79-00,za pośrednictwem Serwisu lub osobiście w kasach Kina.
 • Zarezerwowane Bilety na Seans lub Wydarzenie należy odebrać najpóźniej do 30 min. przed jego rozpoczęciem,
  w przeciwnym razie rezerwacja jest automatycznie anulowana.
 • W przypadku braku sprzedaży Biletów na Seans lub Wydarzenie do godziny jego rozpoczęcia, określonej
  w repertuarze, projekcja takiego Seansu lub Wydarzenia oraz sprzedaż Biletów na ten Seans lub Wydarzenie zostają automatycznie wstrzymane. 
 • Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów.
 • W przypadku grup zorganizowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 1 opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów, a w przypadku grup ze szkół podstawowych i przedszkolnych maksymalnie 10 dzieci.
 • Opiekunowie odpowiadają za zachowanie dzieci w Kinie oraz za celowe i umyślne uszkodzenia (zniszczenia) elementów wyposażenia sal kinowych, toalet i holi.
 • Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu w następujących szczególnych przypadkach:
  a.   wykonanie  usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich                    koniecznych elementów  do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów.
 • w przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
 • osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w Seansie lub Wydarzeniu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 • w przypadku zaistnienia sił lub zdarzeń losowych uniemożliwiających emisję Seansu lub Wydarzenia, niezależnych od woli Usługodawcy.

ZWROTY BILETÒW

 • Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia się Seansu lub Wydarzenia na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 • Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów na Seans lub Wydarzenie po jego rozpoczęciu, Biletów przerwanych lub bez paragonu fiskalnego.
 • Nie ma możliwości zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem sytuacji, gdy udział
  w Seansie lub Wydarzeniu nie był możliwy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
 • Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub Wydarzeniu z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.
 • Zwrotowi nie podlegają Bilety nabyte na podstawie wcześniej zakupionych „Biletów otwartych” zwanych Voucherami.

SEANSE W TECHNOLOGII 3D

 • Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient otrzymuje od obsługi kina bezpłatnie, po okazaniu ważnego Biletu, przy wejściu na salę kinową.
 • Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone mu okulary 3D pracownikowi obsługi kina niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmu, przy wyjściu z sali kinowej.
 • Zabrania się dotykania palcami szkieł w wypożyczonych okularach, wycierania szkieł w odzież, rozciągania okularów, siadania na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D Klient ponosi za nie odpowiedzialność  materialną w wysokości 150,00 pln za sztukę /słownie: sto pięćdziesiąt złotych/.
 • Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

 • Obiekt Dolnośląskiego Centrum Filmowego jest monitorowany.
 • Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • Na teren Kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jakichkolwiek materiałów łatwopalnych i wybuchowych, broni, środków narkotycznych i odurzających  oraz przedmiotów i substancji niebezpiecznych .
 • Umyślne spowodowanie zadymienia na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacja czujki pożarowej stanowi wykroczenie i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
 • Umyślne tj. nieuzasadnione użycie urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie kina, w tym szczególnie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych tzw. ROP-ów stanowi wykroczenie i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
 • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Widzów, Dolnośląskie Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu widzom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów Biletu.
 • Podczas pobytu w Dolnośląskim Centrum Filmowych należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników Kina.
 • W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada Kierownik Kina lub osoba go zastępująca.
 • Zabrania się wstępu do pomieszczeń kinowych oznakowanych – Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony.
 • Apteczka Pierwszej Pomocy  wraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonów alarmowych znajduje się w pomieszczeniu socjalnym pracowników Kina  obok kas biletowych. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do pracowników obsługi Kina.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych jest ODRA-FILM - instytucja kultury z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Piłsudskiego 64a  dla której Organizatorem jest Województwo Dolnośląskie. Instytucja posiada osobowość prawną , zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Kultury  Województwa Dolnośląskiego pod Nr 17 , NIP  5223018689 oraz REGON numer 147411829.
Skontaktować się możesz z nami listownie: ODRA-FILM , ul. Piłsudskiego 64a ,50-20  Wrocław lub e-mailem na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

2.  Masz następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych,
 • ich poprawiania,
 • żądania ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

  3.
  Jeśli uważasz, że  przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymaganiami prawnymi możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Twoje dane będą przez nasz przetwarzane w następujących celach :

 • marketingowych, w tym w celu profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych,
 • marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, w tym dotyczących repertuaru, wydarzeń oraz konkursów organizowanych przez Odra-Film,
 • analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
 • w celu prowadzenia naszego marketingu, w tym dopasowanego do Twoich zainteresowań.

5. Podawanie swoich danych jest  dobrowolne. Jednak bez ich podania nie będziesz mógł otrzymać np. newslettera, repertuaru bądź innych informacji dotyczących imprez w naszym kinie. Ponadto na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji.

6.
Twoje dane przetwarzamy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne - jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na Twój adres e-mail . Zgodę tę możesz w każdym czasie odwołać mailowo lub listownie na adres administratora.   

7. Twoje dane będziemy przekazywać :

 • dostawcom narzędzi do wysyłki informacji marketingowych poprzez e-mail oraz
  automatyzacji marketingu,
 • agencjom marketingowym,
 • podmiotom dostarczającym oprogramowanie dla nas,
 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas

8. Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, chyba że wyrazisz swój sprzeciw albo do czasu odwołania przez Ciebie zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

9.
Po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,
 • na podstawie innych naszych , prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przeczytasz w Polityce Prywatnosci.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 • Na terenie całego Kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
 • Na terenie Kina obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej, reklamowej bez zgody właściciela obiektu tj. dyrektora Odra-Film we Wrocławiu.
 • W salach kinowych Dolnośląskiego Centrum Filmowego obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 • Toalety są przeznaczone wyłącznie dla Klientów Kina.
 • Szatnia znajdująca się w Kinie jest bezpłatna i czynna jest w okresie od października do kwietnia, od godziny 15:00
  w Śr., Pt., Sb. i Nd.
 • Walizki, plecaki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawiać w szatni.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane przez Klientów w salach Kina.
 • Kierownik Kina ma prawo odmówić wstępu do sali kinowej, a także na teren Kina osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec Klientów i pracowników Kina.
 • Zabrania się w trakcie trwania Seansu lub Wydarzenia prowadzenia głośnych rozmów lub innych zachowań, które mogłyby przeszkadzać innym Widzom w odbiorze filmu. Osoby nieprzestrzegające ogólnie przyjętych norm zachowania i kultury będą proszone o opuszczenie Kina, bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony Bilet.
 • Osobą rozstrzygającą wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest w Kinie Kierownik Kina lub osoba go zastępująca.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia lub rezerwacji Biletu, a także jakości usług świadczonych przez Kino Klient może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 • Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy składającego reklamację oraz adres e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
 • Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • O stanowisku Usługodawcy składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lipca 2018 roku .

Regulamin sprzedaży biletów online

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM FILMOWYM
Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Usługodawcę Biletów online na organizowane
w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu Seanse i Wydarzenia.

DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
KINO – Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a.
USŁUGODAWCA – Odra-Film Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem 17/2005, posiadająca numer NIP: 896-000-57-85 i Regon: 000279924.
SEREWIS - Serwis Internetowy udostępniony przez Usługodawcę w domenie www.dcf.wroclaw.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy, za pomocą którego udostępnia on Użytkownikom informacje, w tym o Seansach
i  Wydarzeniach oraz umożliwia zakup Biletów z wykorzystaniem komputerowego (internetowego) systemu sprzedaży. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów w zakresie dozwolonym przez Regulamin.
OPERATOR PŁATNOŚCI - Serwis tpay.com („Serwis”) – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.com, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . 
SEANS - organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
WYDARZENIE - organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
BILET - bilet w formie PDF z fotokodem lub sms uprawniający Klienta do udziału w Wydarzeniu, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu Internetowego; Bilet udostępniany jest Klientowi posiadającemu konto w Serwisie Internetowym w zakładce o nazwie „Bilety” lub wysyłany na wskazany przez Klienta adres email lub numer telefonu.
UŻYTKOWNIK - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Systemu.
KLIENT - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który zawiera ze Sprzedawcą umowę nabycia Biletu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące m.in. zakupu Biletów z wykorzystaniem Serwisu Internetowego oraz zasady ich zwrotu oraz reklamacji.
 • Użytkownik dokonujący zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • O udostępnieniu Biletów do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu na poszczególne Seanse i Wydarzenia decyduje każdorazowo Usługodawca.

ZAKUP BILETU

 • Zakup Biletu nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub założenia w nim konta Użytkownika.
 • Użytkownik może składać zamówienia na Bilety w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz braku dostępności Serwisu
  z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Klienta Usługodawcy oferty zawarcia umowy kupna Biletu wybranego przez Klienta.
 • Sprzedaż Biletów przez Serwis dotyczy wyłącznie następujących ich rodzajów:
 • Normalny (3D Normalny),
 • Ulgowy (3D Ulgowy),
 • Tania środa (3D Tania środa)
 • Poranek (3D Poranek),
 • Studencki czwartek (3D Studencki czwartek),
 • DKF i  Senior oraz
 • innych jednorazowo przeznaczonych do sprzedaży online przez Usługodawcę.

Pozostałe kategorie biletowe dostępne są wyłącznie w sprzedaży tradycyjnej w kasach Kina.

 • Zakup Biletu następuje poprzez dokonanie przez  Klienta w Serwisie  kolejno następujących czynności:
 • wskazanie: Seansu lub Wydarzenia, dnia oraz godziny jego rozpoczęcia, na które ma obowiązywać Bilet,
 • wybór miejsc na sali, do których zostaną przypisane Bilety (poprzez wybór konkretnych miejsc) oraz ilości Biletów,
 • wskazanie cen Biletów w tym ewentualnych zniżek, z których ma zamiar skorzystać Klient przy zakupie Biletu
 • wprowadzenie wszystkich danych bądź zaakceptowanie wskazanych przez system danych Klienta takich jak:
  * imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy,

* numer telefonu,
*adres e-mail,
które będą przetwarzane przez Usługodawcę  wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

 • dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności na stronie Operatora Płatności za nabywane Bilety -  zapłata powinna nastąpić bezpośrednio po dokonaniu akceptacji liczby i rodzaju nabywanych Biletów wyborze miejsc. Upływ terminu 20 minut bez dokonania płatności powoduje anulację dokonanej rezerwacji i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury zakupu Biletu.
 • Po dokonaniu czynności określonych w pkt. 7  a) – d) Regulaminu w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające informacje o cenie i specyfikacji zamówionych Biletów.
 • Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena podana przy zamawianych Seansach
  i Wydarzeniach, zgodna z aktualnie obowiązującym w Kinie w momencie złożenia zamówienia cennikiem, która jest ceną brutto podaną w złotych polskich.
 • W toku zakupu Biletu Klient zobowiązany jest do:
 • akceptacji niniejszego Regulaminu,
 • akceptacji Regulaminu Kina,
 • akceptacji przetwarzania danych osobowych Klienta przez Usługodawcę;
 • Klient, dokonując zakupu Biletu ulgowego, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Pracownik Kina może odmówić zamiany Biletu ulgowego na Bilet normalny lub zwrotu Biletu ulgowego
  w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
 • Termin zakończenia sprzedaży Biletów w Serwisie Internetowym na określony Seans lub Wydarzenie ustala Usługodawca i wynosi on zwykle 2 godziny przed planowym (tj. zgodnym z obowiązującym repertuarem Kina) rozpoczęciem się Seansu czy Wydarzenia  lub w momencie wyczerpania Biletów przeznaczonych do sprzedaży na dany Seans lub Wydarzenie.

ZAPŁATA ZA BILETY

 • Klient dokonuje płatności za Bilety  nabywane na Seanse lub Wydarzenia za pośrednictwem Operatora Płatności za pomocą:
 • karty kredytowej lub płatniczej,
 • e-przelewów.
 • Cena Biletów wynikająca z zamówienia złożonego przez Klienta winna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu. Klient podczas składania zamówienia jest informowany o czasie w jakim powinien zakończyć składanie zamówienia. W przypadku niezakończenia składania zamówienia w zastrzeżonym czasie, składane zamówienie ulega anulowaniu.
 • Transakcja nieopłacona w terminie zgodnie z pkt 7e) Regulaminu zostanie automatycznie anulowana. Zamówienie, dla którego nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu.
 • W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 15 Regulaminu nie ma możliwości jego przywrócenia.
  W przypadku gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym w pkt 7e) Regulaminu, Klientowi przysługiwać będzie zwrot wpłaconych środków.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Serwisu Internetowego, w szczególności w przypadku wyświetlania w Serwisie Internetowym błędnych cen, lub opisów usług. Jeśli zapłata za Bilet została dokonana, Usługodawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Prawa do Biletu przechodzą na Klienta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę od Operatora Płatności potwierdzenia pozytywnego zakończenia transakcji, na potwierdzenie czego w Systemie Internetowym zostaje udostępniony Klientowi Bilet w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 • Stosunek prawny pomiędzy Klientem a Operatorem Płatności, wynikający z przeprowadzenia pojedynczej transakcji płatniczej kształtuje regulamin dostępny na stronie Internetowej Operatora pod adresem https://secure.tpay.com/partner/pliki/regulamin.pdf

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Bilet może być dostarczony przez:
 • wydruk własny Klienta, w przypadku wyboru opcji dostarczenia Biletu na adres email;
 • sms w przypadku wybrania tej formy dostawy – koszt sms-a ponosi Klient;
 • odbiór osobisty bezpośrednio przed Seansem lub Wydarzeniem w kasach Kina.
 • Dostarczenie Biletu dokonywane jest w sposób wybrany przez Klienta, jednakże raz wybranej opcji dostarczenia Biletu nie można zmienić.
 • Warunkiem odbioru Biletu bezpośrednio przed Seansem lub Wydarzeniem w kasie Kina jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • numer zamówienia;
 • imienia i nazwiska;
 • kodu odbioru (kod jest przekazywany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia);
 • 4 cyfr karty kredytowej lub płatniczej, jeżeli Klient dokonał płatności za Bilet kartą.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, nieuprawnione odebranie Biletów oraz wydrukowanie Biletu przez osoby trzecie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu Klientowi i skutki udostępnienia Biletu lub numeru zamówienia, kodu identyfikacyjnego przez Klienta, osobie trzeciej. 

REALIZACJA BILETU

 • Bilet, stosownie do jego treści, umożliwia jego posiadaczowi  jednorazowe wejście na Seans lub Wydarzenie emitowane w Kinie, wskazane na Bilecie.
 •  Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Seansie lub Wydarzeniu i zostanie uznany przez obsługę Kina za nieważny.
 • Realizacja Biletu następuje poprzez jego okazanie (w formie PDF-u lub fotokodu przesłanego w postaci linku smsem na podany podczas zamówienia, numer telefonu lub fizycznego Biletu odebranego w kasie Kina) pracownikowi Kina wpuszczającemu Klientów do Sali kinowej.
 • Bilet ważny jest od momentu otrzymania wiadomości zawierającej potwierdzenie zakupu, do momentu zakończenia Seansu lub Wydarzenia, którego Bilet dotyczył. Klient nie ma prawa do udziału w Seansie lub Wydarzeniu poza terminem ważności Biletu.
 • W przypadku, gdy Klient opuszcza Kino w trakcie trwania Seansu lub Wydarzenia, w wypadku powrotu, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę, w której odbywa się Seans lub  Wydarzenie i udziału w dalszej jego części.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 • Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu, prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość,
  o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia ze Usługodawcą umowy nabycia Biletu na Seanse lub Wydarzenia – zgodnie z art. 38 pkt. 12 ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi.
 • Usługodawca dopuszcza zwrot Biletu zakupionego online wyłącznie w przypadku braku możliwości jego prawidłowej realizacji z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji związanych realizacją umowy nabycia Biletów określa Regulamin Kina (www.dcf.wroclaw.pl/o-dcf/regulamin ).
 • Usługodawca jest uprawniony, w każdym czasie, do zaprzestania sprzedaży  Biletów online na dany Seans lub  Wydarzenie. W takim przypadku, Usługodawca nie gwarantuje, iż dostarczy Bilety wszystkim Klientom, którzy dokonali płatności. W przypadku gdy Użytkownik zapłacił już za zamówienie otrzyma zwrot pieniędzy.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się, oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz z Regulaminu Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Regulaminy udostępniane są Użytkownikom przed dokonaniem zapłaty za nabywane Bilety. Użytkownik ma prawo do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu realizowanym przez Usługodawcę na określonych przez niego warunkach.
 • Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie Internetowym.
 • Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 • W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulaminu a informacjami przekazanymi Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozstrzygające znaczenie będą miały informacje przekazane zgodnie z w/w ustawą.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH
ODRA-FILM , ul. Piłsudskiego 64a ,50-20  Wrocław jest Administratorem danych osobowych dobrowolnie udostępnianych przez Użytkowników.

Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

DANE KONTAKTOWE
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mai Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Użytkowników zbierane są przez Administratora w ramach świadczonych przez niego usług ,w celu rezerwacji, a także zakupu biletów oraz będą  przetwarzane w celach związanych z rezerwacją i realizacją umowy sprzedaży biletów. Podanie numeru telefonu ułatwi Administratorowi kontakt w przypadku problemów technicznych związanych z seansem filmowym. Jeśli dodatkowo Użytkownik wyrazi zgodę w trakcie rezerwacji lub zakupu, wówczas dane mogą zostać także przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do wykonania przez Administratora umowy sprzedaży biletów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Użytkowników były odpowiednio zabezpieczone: nie przekazuje ich, nie sprzedaje, ani nie użycza żadnym instytucjom (za wyjątkiem wyraźnej zgody Użytkownika bądź na żądanie uprawnionych organów państwowych.
Każda osoba dopuszczona po stronie Administratora do przetwarzania danych osobowych została zobowiązana do przestrzegania tajemnicy.
Ponadto, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie zabezpieczyć przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkowników.

EDYCJA LUB USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Użytkownikowi, który je udostępni, przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w dowolnym momencie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWO SPRZECIWU
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Karta Kinomana

Regulamin programu lojalnościowego „KARTA KINOMANA”
dla widzów kina Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu


§ 1
Definicje
Program – program lojalnościowy skierowany do widzów kina Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu pod nazwą „Karta Kinomana”
Organizator Programu  – Odra - Film Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu (50-020) przy ul. Piłsudskiego 64a; NIP: 896-000-57-85;
Karta – imienna karta pod nazwą „Karta Kinomana”, będąca głównym elementem programu lojalnościowego; Każda karta posiada swój indywidualny, niepowtarzalny numer oraz datę jej ważności;
Kino – prowadzone przez Organizatora Kino Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF), mieszczące się we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64a;
Uczestnik – osoba fizyczna przystępująca do programu poprzez nabycie Katy;
Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 2
Przystąpienie do Programu


 1. Uczestnikiem może być nieubezwłasnowolniona osoba fizyczna mająca co najmniej 18 lat.
 2. Uczestnikiem może być również osoba mająca co najmniej 13 lat lub częściowo ubezwłasnowolniona – za zgodą jej rodzica lub opiekuna.
 3. Przystąpienie do Programu wymaga wypełnienia formularza (deklaracji) przystąpienia do Programu, dostępnego w kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl - POBIERZ FORMULARZ
 4. Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego formularza (deklaracji) pracownik Kina wydaje Uczestnikowi Kartę lub informuje o terminie jej wydania, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia złożenia formularza (deklaracji) przystąpienia do Programu.
 5. Karta jest wydawana osobiście Uczestnikowi przez pracownika kasy Kina.
 6. Karta Kinomana potwierdza przystąpienie Uczestnika do Programu i jego w nim uczestnictwo  przez okres ważności Karty.

§ 3
Uprawnienia Uczestnika


1. Uczestnictwo w Programie „Karta Kinomana” upoważnia do:
1) zakupu przez Uczestnika od poniedziałku do niedzieli biletów ulgowych w promocyjnej cenie na repertuarowe seanse w wyświetlane Kinie,

 1. korzystania ze specjalnych promocyjnych cen na określone przez Organizatora pokazy filmowe i wydarzenia organizowane w Kinie.

2. Uprawnienie do zakupu biletów ulgowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej:

 1. dotyczy zakupu maksymalnie dwóch biletów ulgowych na jeden seans, przy czym jeden
  z biletów musi być zakupiony dla Uczestnika i przez niego wykorzystany;
 2. ulga, z której może skorzystać Uczestnik oznaczana jest pojęciem „Program lojalnościowy” lub „Bilet Karta Kinomana” lub innym podobnym wskazującym na konieczność uczestnictwa w Programie w celu skorzystania z niej;
 3. cena biletu ulgowego dla Uczestnika Programu jest ustalona przez Organizatora i podawana w cenniku zamieszczonym przy kasach Kina oraz na stronie www.dcfwroclaw.pl; Uczestnika obowiązuje ulga wynikająca z cennika obowiązującego w dniu nabywania biletu;
 4. skorzystanie z ulgi nie dotyczy seansów w ramach tzw.„Tanich śród”, pokazów specjalnych, przeglądów, festiwali oraz seansów, na które dystrybutor filmu żąda wyższej ceny biletów – w takich przypadkach Organizator informuje o seansach, na które nie można skorzystać
  z ulgi;
 5. ulgi nie kumulują się, w związku z czym Uczestnik uprawniony do innej oferowanej przez Organizatora ulgi powinien zdecydować, z której z ulg skorzysta.

3. Organizator będzie informować o cenach specjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej,    wysyłając do Uczestnika wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail oraz przez publikację informacji na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
5. Organizator upoważniony jest do wprowadzania nowych uprawnień związanych z uczestnictwem w Programie. O wprowadzeniu nowych uprawnień Organizator będzie informował przesyłając wiadomość na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
Dla wprowadzenia nowych uprawnień nie jest wymagana zmiana Regulaminu. Nowe uprawnienia mogą być wprowadzane z określonym terminem obowiązywania lub z zastrzeżeniem odwołania ich przez Organizatora.


§ 4
Ważność Karty

 1. Karta jest ważna od momentu jej wydania do upływu 12 (dwunastu) pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego, w którym Uczestnik złożył deklarację przystąpienia do Klubu.
 2. Uczestnik może przedłużyć ważność Karty o kolejne 12-miesięczne okresy. Przedłużenia ważności Karty dokonuje się w kasie Kina, uiszczając opłatę tytułem wydania nowej karty na kolejny okres uczestnictwa w Programie.
 3. Uczestnik może dokonać przedłużenia ważności Karty nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu jej ważności i nie później niż 1 (jeden) miesiąc po upływie jej ważności. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że w okresie po upływie ważności Karty do momentu przedłużenia jej ważności zgodnie ze zdaniem poprzednim Uczestnik nie uczestniczy
  w Programie i nie korzysta z uprawnień wynikających z uczestnictwa w nim.
 4. Ani Organizator ani Uczestnik nie może w okresie ważności Karty wypowiedzieć umowy ani odstąpić od umowy zawartej w związku z przystąpieniem Uczestnika do Programu,
  z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w Regulaminie.

 § 5
Odpłatność

 1. Wydanie Karty, poświadczającej uczestnictwo w Programie, jest odpłatne.
 2. Wydanie Karty na pierwszy okres uczestnictwa w Programie podlega opłacie w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl,  obowiązującym w dniu składania deklaracji przystąpienia do Programu.
 3. Wydanie Karty na każdy kolejny okres uczestnictwa w Programie, jeśli Uczestnik zadecyduje
  o przedłużeniu uczestnictwa na kolejny okres zgodnie z § 4 Regulaminu, podlega opłacie
  w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl, obowiązującym w dniu przedłużania ważności Karty.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty z tytułu wydania Karty w dniu składania Formularza (deklaracji) przystąpienia do Programu lub w dniu jego przedłużania.

 § 6
Karta Kinomana

 1. Karta Kinomana stanowi własność Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi wyłącznie w celu potwierdzenia przez Organizatora przystąpienia Uczestnika do Programu.
 2. Uprawnionym do korzystania z Karty jest wyłącznie Uczestnik, który przystąpił do Programu
  i wyłącznie przez okres jej ważności.
 3. Karta jest imienna i upoważnia do korzystania z niej wyłącznie Uczestnika, którego imię i nazwisko widnieje na Karcie.
 4. Uczestnik nie jest upoważniony do odsprzedawania osobom trzecim Karty, jak również do odstępowania jej osobom trzecim w celu korzystania z niej w celu wykonywania przez osoby trzecie uprawnień wynikających posiadania Karty, w szczególności nabywania przez te osoby na swoją rzecz biletów objętych zniżką.
 5. Karta nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o utracie lub zniszczeniu. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania duplikatu Karty
  o nowym numerze, przy czym Organizator jednocześnie unieważni dotychczas posiadaną przez niego Kartę. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl, obowiązującym
  w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.
 7. W przypadku, w którym dane osobowe Uczestnika umieszczone na Karcie przestaną być aktualne, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnej wymiany Karty na nową, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie tych danych.

 § 7
Zasady korzystania z Karty

 1. Uczestnik chcący skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, zobowiązany jest przed zapłatą za bilet poinformować kasjera o posiadaniu Karty Kinomana i okazać ją.
 2. Ulga wynikająca z uczestnictwa w Programie i posiadania Karty może być zrealizowana podczas zakupu biletów bezpośrednio w kasach Kina oraz online za pośrednictwem strony www.dcf.wroclaw.pl.
 3. Uczestnik chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie zobowiązany jest posiadać Kartę przy sobie, okazywać ją przy kasie Kina lub przy wchodzeniu na salę kinową, a także w przypadku nabywania innych towarów lub usług, na które przysługuje zniżka. Uczestnik powołujący się na uczestnictwo w Programie zobowiązany jest okazać Kartę również na każde żądanie pracownika Kina.
 4. Na żądanie pracownika Kina Uczestnik zobowiązany jest okazać również dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych widniejących na Karcie z danymi osobowymi Uczestnika.
 5. Postanowienia ust. 3-4 powyżej stosuje się również w odniesieniu do innych usługodawców, którzy udzielają zniżek w związku z uczestnictwem w Programie.
 6. W przypadku, w którym osoba nabywa bilet na seans do Kina z powołaniem się na posiadanie Karty, ale nie jest Uczestnikiem lub nie posiada przy sobie Karty, pracownik Kina może odmówić takiej osobie wydania biletu na seans lub wpuszczenia na salę kinową. Osobie takiej nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony błędnie bilet.

 § 8
Obowiązki Organizatora


 1. Organizator zobowiązany jest honorować uprawnienia przyznane Uczestnikom.
 2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu przez Organizatora, Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o takim zamiarze i umożliwieniu mu ustosunkowania się w terminie 7 dni.

§ 9
Zmiany Regulaminu


 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Organizator informuje Uczestników przesyłając treść zmienionego Regulaminu na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz zamieszczając treść zmienionego Regulaminu na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
 3. W terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu Uczestnik może zgłosić rezygnację z uczestnictwa w Programie. Rezygnację można złożyć pisemnie:
  1. osobiście w kasach Kina,
  2. mailowo – na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Organizator unieważni Kartę.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Organizatora, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o planowanej zmianie.
 6. Organizator upoważniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu wchodzących w życie
  w określonej dacie i mających zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nowych Uczestników przystępujących do Klubu oraz Uczestników przedłużających uczestnictwo w Programie (przedłużających ważność Karty).

§ 10
Komunikacja, dane kontaktowe


 1. Wszelkie oświadczenia, reklamacje i wnioski związane z uczestnictwem w Programie lub
  z działaniem Karty, Uczestnik może kierować:
 2. pisemnie na adres Organizatora,
 3. osobiście – pracownikowi kasy Kina,
 4. mailowo – na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 5. Organizator może się komunikować z Uczestnikiem:
 6. pisemnie na adres zamieszkania Uczestnika lub adres Uczestnika do korespondencji,
 7. mailowo na adres e-mail Uczestnika.
 8. Uczestnik zobowiązany jest informować Organizatora o zmianie danych podanych w Formularzu (deklaracji) przystąpienia do Programu lub we wniosku o przedłużenie uczestnictwa w Programie.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych


 1. Administratorem podanych przez Uczestnika danych osobowych jest Organizator.
 2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane:
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu zawarcia i realizacji umowy w związku
  z przystąpieniem Uczestnika do Programu oraz umożliwienia korzystania Uczestnikowi z Karty zgodnie z Regulaminem oraz w przypadku zamówienia przez Uczestnika newslettera – również w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter;
 4. w przypadku wszelkich oświadczeń, reklamacji i wniosków związanych z uczestnictwem
  w Programie lub z działaniem Karty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane oświadczenia, reklamacje i wnioski,
  o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora.
 5. W tym miejscu informujemy, że zamówiony newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy
  i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Organizatorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne, produkcji Kart Lojalnościowych itp.
 7. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane:
 8. w przypadku danych osobowych związanych z udziałem w Programie – do momentu  przedawnienia się roszczeń z tytułu udziału w Programie;
 9. w przypadku danych  osobowych wykorzystywanych w celu wysyłki newslettera - przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usługi newsletter;
 10. w przypadku wszelkich oświadczeń, reklamacji i wniosków związanych z uczestnictwem
  w Programie lub z działaniem Karty – przez okres 1 roku po udzieleniu odpowiedzi na oświadczenie, reklamację lub wniosek Uczestnika, o którym mowa powyżej.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 12. W przypadku danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych na podstawie wskazanej
  w ust. 2 pkt. 1) powyżej – Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 13. W przypadku danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych na podstawie wskazanej
  w ust. 2 pkt. 2) powyżej -  Uczestnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.
 14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.
 15. Podanie przez Uczestnika danych osobowy jest warunkiem zawarcia umowy w związku
  z przystąpieniem do Programu oraz korzystania z Karty Kinomana, zaś w przypadku usługi newsletter – warunkiem zawarcia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem umowy o świadczenie usługi newsletter. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi członkostwo w Programie oraz korzystanie z Karty, zaś w przypadku usługi newsletter – zawarcie umowy o świadczeniu usługi newsletter. Ponadto, podanie przez Uczestnika danych osobowych w złożonym oświadczeniu, reklamacji lub wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Uczestnika o wyniku ich rozpatrzenia.

§ 12
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2018 r.

radioram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw
wtwlogo radiowroclaw wroclawmiastospotkan logo skil logo skil logo skil