POLITYKA PRYWATNOŚCI W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM FILMOWYM

W związku z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64a (dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: administrator@dcf.wroclaw.pl albo pod numerem telefonu 71 79 370 91, albo na adres wskazany powyżej.
  • Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod@dcf.wroclaw.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  • Rezerwacja i zakup biletów przez internet
   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawarli Państwo aby zakupić bilet lub dokonać rezerwacji.W przypadku jej wykonania, wygaśnięcia albo rozwiązania umowy, Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przechowywane w celach dowodowych przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, tj. co do zasady 6 lat licząc do ostatniego dnia roku kalendarzowego. To przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń. W związku z tym przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu. DaneDane osobowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail mogą zostać wykorzystane w celu skontaktowania się z Państwem w razie odwołania czy przełożenia seansu.Informacja marketingowa będzie przesyłana drogą elektroniczną jedynie w przypadku wyrażenia zgody podczas pobierania danych osobowych.Obsługę serwisu zapewnia Vector Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która z tego tytułu posiada dostęp do przekazanych danych osobowych.
  • Pomoc dla użytkowników w przypadku problemów z zakupem i rezerwacją biletów
   Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na państwa zapytania i żądania związane z zakupem i rezerwacją biletów. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest świadczenie usług.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu złożenia sprzeciwu.
  • Rozsyłanie newslettera
   Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane w celu rozsyłania newslettera, zawierającego informacje o działalności Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci marketingu bezpośredniego, tj. promocji własnej działalności, przedstawieniu odpowiedniej oferty, informowaniu o wydarzeniach.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu złożenia sprzeciwu albo wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres administrator@dcf.wroclaw.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”
   Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na państwa pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu bezpośredniego, tj. obsługi Państwa żądań i zapytań,  promocji własnej działalności, określeniu preferencji klientów, przedstawieniu odpowiedniej oferty, informowaniu o wydarzeniach i wsparcie świadczonych usług.
   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu złożenia sprzeciwu.
  • Udział w konkursach
   W przypadku konkursu organizowanego przez Administratora podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynikający z konieczności zrealizowania przyrzeczenia publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (czyli konkursu) oraz w celu promocji działalności Administratora.
   W przypadku konkursu organizowanego przez inny podmiot, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie umożliwiającym weryfikację zwycięzcy i odbiór nagrody. Podstawą takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci wykonania umowy zawartej z organizatorem konkursu oraz marketingu bezpośredniego w celu promocji działalności Administratora.
   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach do momentu złożenia sprzeciwu.
  • Zaproszenia
   Państwa dane kontaktowe mogą być pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych w celu przesłania państwu zaproszenia na seans czy inne wydarzenie organizowane przez Administratora. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu bezpośredniego, tj. promocji własnej działalności, informowaniu o wydarzeniach, współpracy z partnerami.
   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu złożenia sprzeciwu.
  • Program lojalnościowy „Karta kinomana”
   Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Regulaminie programu lojalnościowego „Karta kinomana”.
 3. Państwa prawa
  • Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia tych danych.W przypadku udzielenia zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Można to zrobić wysyłając e-mail na adres administrator@dcf.wroclaw.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu do Administratora wobec takiego przetwarzania.Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 4. Przekazywanie danych osobowych
  • Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług oraz operatorom płatności.
   Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Regulamin programu lojalnościowego „KARTA NAUCZYCIELA”
dla widzów kina Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu

w roku szkolnym 2019/2020

§ 1
Definicje

Program – program lojalnościowy skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy zgłosili klasę/y i biorą czynny udział w programie KinoSzkoła, realizowanym w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, pod nazwą „Karta Nauczyciela”
Organizator Programu  – Dolnośląskie Centrum Filmowe – Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu (50-020) przy ul. Piłsudskiego 64a; NIP: 896-000-57-85;
Karta – imienna karta pod nazwą „Karta Nauczyciela”, będąca głównym elementem programu lojalnościowego. Każda karta posiada swój indywidualny, niepowtarzalny numer oraz datę jej ważności;
Kino – prowadzone przez Organizatora Kino Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF), mieszczące się we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64a;
Uczestnik – nauczyciel  przystępujący do programu poprzez nabycie Karty;
Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2
Przystąpienie do Programu

 1. Uczestnikiem może być nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, który zgłosił udział klas/y i bierze czynny udział w programie KinoSzkoła, realizowanym w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu.
 2. Przystąpienie do Programu wymaga wypełnienia formularza (deklaracji) przystąpienia do Programu, dostępnego w kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl – POBIERZ FORMULARZ
 3. Karta jest wydawana osobiście Uczestnikowi przez przedstawiciela Działu Promocji i Projektów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia formularza (deklaracji).
 4. Karta Nauczyciela potwierdza przystąpienie Uczestnika do Programu i jego w nim uczestnictwo  przez okres ważności Karty.

§ 3
Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnictwo w Programie „Karta Nauczyciela” upoważnia do:
  a) zakupu przez Uczestnika od poniedziałku do niedzieli biletu ulgowego w promocyjnej cenie na repertuarowe seanse wyświetlane w Kinie,
  b) korzystania ze specjalnych promocyjnych cen na określone przez Organizatora pokazy filmowe i wydarzenia organizowane w Kinie.
 2. Cena biletu ulgowego dla Uczestnika Programu jest ustalona przez Organizatora i podawana w cenniku zamieszczonym przy kasach Kina oraz na stronie www.dcf.wroclaw.pl; Uczestnika obowiązuje ulga wynikająca z cennika obowiązującego w dniu nabywania biletu;
 3. Skorzystanie z ulgi nie dotyczy seansów w ramach tzw. „Tanich śród”, pokazów specjalnych, przeglądów, festiwali oraz seansów, na które dystrybutor filmu żąda wyższej ceny biletów – w takich przypadkach Organizator informuje o seansach, na które nie można skorzystać
  z ulgi;
 4. Ulgi nie kumulują się, w związku z czym Uczestnik uprawniony do innej oferowanej przez Organizatora ulgi powinien zdecydować, z której z ulg skorzysta.
 5. Organizator będzie informować o cenach specjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej,    wysyłając do Uczestnika wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail oraz przez publikację informacji na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
 6. Organizator upoważniony jest do wprowadzania nowych uprawnień związanych z uczestnictwem w Programie. O wprowadzeniu nowych uprawnień Organizator będzie informował przesyłając wiadomość na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
  Dla wprowadzenia nowych uprawnień nie jest wymagana zmiana Regulaminu. Nowe uprawnienia mogą być wprowadzane z określonym terminem obowiązywania lub z zastrzeżeniem odwołania ich przez Organizatora.

§ 4 
Ważność Karty 

 1. Karta jest ważna od momentu jej wydania do dnia 31 sierpnia 2020r.
 2. Uczestnik może przedłużyć ważność Karty na rok szkolny 2020/2021. Przedłużenia ważności Karty dokonuje się w Dziale Promocji i Projektów, poprzez złożenie Karty zgłoszenia klas/y do udziału w programie KinoSzkoła w roku szkolnym 2020/2021.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że w okresie po upływie ważności Karty do momentu przedłużenia jej ważności Uczestnik nie uczestniczy w Programie i nie korzysta z uprawnień wynikających z uczestnictwa w nim.

 § 5 
Odpłatność

 1. Wydanie Karty, poświadczającej uczestnictwo w Programie, jest nieodpłatne.
 2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl, obowiązującym w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty – POBIERZ FORMULARZ.

 § 6 
Karta Nauczyciela

 1. Karta Nauczyciela stanowi własność Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi wyłącznie w celu potwierdzenia przez Organizatora przystąpienia Uczestnika do Programu.
 2. Uprawnionym do korzystania z Karty jest wyłącznie Uczestnik, który przystąpił do Programu
  i wyłącznie przez okres jej ważności.
 3. Karta jest imienna i upoważnia do korzystania z niej wyłącznie Uczestnika, którego imię i nazwisko widnieje na Karcie.
 4. Uczestnik nie jest upoważniony do odsprzedawania osobom trzecim Karty, jak również do odstępowania jej osobom trzecim w celu korzystania z niej w celu wykonywania przez osoby trzecie uprawnień wynikających posiadania Karty, w szczególności nabywania przez te osoby na swoją rzecz biletów objętych zniżką.
 5. Karta nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o utracie lub zniszczeniu. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania duplikatu Karty o nowym numerze, przy czym Organizator jednocześnie unieważni dotychczas posiadaną przez niego Kartę.
 7. W przypadku, w którym dane osobowe Uczestnika umieszczone na Karcie przestaną być aktualne, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnej wymiany Karty na nową, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie tych danych.

 § 7
Zasady korzystania z Karty 

 1. Uczestnik chcący skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, zobowiązany jest przed zapłatą za bilet poinformować kasjera o posiadaniu Karty Nauczyciela i okazać ją.
 2. Ulga wynikająca z uczestnictwa w Programie i posiadania Karty może być zrealizowana podczas zakupu biletu bezpośrednio w kasach Kina oraz online za pośrednictwem strony www.dcf.wroclaw.pl.
 3. Uczestnik chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie zobowiązany jest posiadać Kartę przy sobie, okazywać ją przy kasie Kina lub przy wchodzeniu na salę kinową, a także w przypadku nabywania innych towarów lub usług, na które przysługuje zniżka. Uczestnik powołujący się na uczestnictwo w Programie zobowiązany jest okazać Kartę również na każde żądanie pracownika Kina.
 4. Na żądanie pracownika Kina Uczestnik zobowiązany jest okazać również dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych widniejących na Karcie z danymi osobowymi Uczestnika.
 5. Postanowienia ust. 3-4 powyżej stosuje się również w odniesieniu do innych usługodawców, którzy udzielają zniżek w związku z uczestnictwem w Programie.
 6. W przypadku, w którym osoba nabywa bilet na seans do Kina z powołaniem się na posiadanie Karty, ale nie jest Uczestnikiem lub nie posiada przy sobie Karty, pracownik Kina może odmówić takiej osobie wydania biletu na seans lub wpuszczenia na salę kinową. Osobie takiej nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony błędnie bilet.

 § 8
Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązany jest honorować uprawnienia przyznane Uczestnikom.
 2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu przez Organizatora, Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o takim zamiarze i umożliwieniu mu ustosunkowania się w terminie 7 dni.

§ 9
Zmiany Regulaminu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Organizator informuje Uczestników przesyłając treść zmienionego Regulaminu na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz zamieszczając treść zmienionego Regulaminu na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
 3. W terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu Uczestnik może zgłosić rezygnację z uczestnictwa w Programie. Rezygnację można złożyć pisemnie:
  a) osobiście w kasach Kina,
  b) mailowo – na adres Organizatora:  edukacja@dcf.wroclaw.pl
 4. W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Organizator unieważni Kartę.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Organizatora, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o planowanej zmianie.
 6. Organizator upoważniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu wchodzących w życie
  w określonej dacie i mających zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nowych Uczestników przystępujących do Klubu oraz Uczestników przedłużających uczestnictwo w Programie (przedłużających ważność Karty).

§ 10
Komunikacja, dane kontaktowe

 1. Wszelkie oświadczenia, reklamacje i wnioski związane z uczestnictwem w Programie lub  z działaniem Karty, Uczestnik może kierować:
  a) pisemnie na adres Organizatora,
  b) osobiście – pracownikowi kasy Kina,
  c) mailowo – na adres Organizatora:  edukacja@dcf.wroclaw.pl
 2. Organizator może się komunikować z Uczestnikiem:
  a) pisemnie na adres zamieszkania Uczestnika lub adres Uczestnika do korespondencji,
  b) mailowo na adres e-mail Uczestnika.
 3. Uczestnik zobowiązany jest informować Organizatora o zmianie danych podanych w Formularzu (deklaracji) przystąpienia do Programu lub we wniosku o przedłużenie uczestnictwa w Programie.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator Programu jest administratorem danych osobowych Uczestnika. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e mail  edukacja@dcf.wroclaw.pl albo pod numerem telefonu 667 – 535 – 003, albo na adres wskazany powyżej.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w związku z przystąpieniem Uczestnika do Programu oraz umożliwienia korzystania Uczestnikowi z Karty zgodnie z Regulaminem. W przypadku wszelkich oświadczeń, reklamacji i wniosków związanych z uczestnictwem w Programie lub z działaniem Karty, dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane oświadczenia, reklamacje i wnioski, o których mowa powyżej, co stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora Programu.
 3. W przypadku danych związanych z udziałem w Programie będą one przetwarzane do momentu przedawnienia się roszczeń z tytułu udziału w Programie, a w przypadku wszelkich oświadczeń, reklamacji i wniosków związanych z uczestnictwem w Programie lub z działaniem Karty – przez okres 1 roku po udzieleniu odpowiedzi na oświadczenie, reklamację lub wniosek Uczestnika, o którym mowa powyżej.
 4. Podanie przez Uczestnika danych osobowy jest warunkiem otrzymania Karty Nauczyciela w związku z przystąpieniem do Programu oraz korzystania z Karty Nauczyciela. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w złożonym oświadczeniu, reklamacji lub wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Uczestnika o wyniku ich rozpatrzenia.
 5. Uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych, a w wyjątkowych sytuacjach podmiotom współpracującym z Organizatorem Programu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, produkcji Kart Lojalnościowych itp. Dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

§ 12
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM FILMOWYM

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Usługodawcę Biletów na powrót do przyszłości na organizowane w kinie DCF we Wrocławiu Seanse.

DEFINICJE
REGULAMIN – niniejszy Regulamin
KINO – Dolnośląskie Centrum Filmowe, 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 64A
USŁUGODAWCA – Dolnośląskie Centrum Kultury Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem 17/2005, posiadająca numer NIP: 896-000-57-85 i Regon: 000279924.
SERWIS – Serwis Internetowy udostępniony przez Usługodawcę w domenie www.dcf.wroclaw.pl , do którego prawa przysługują Usługodawcy, za pomocą którego udostępnia on Użytkownikom informacje, w tym o Seansach oraz umożliwia zakup Biletów na powrót do przyszłości z wykorzystaniem komputerowego (internetowego) systemu sprzedaży. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów na powrót do przyszłości.

OPERATOR PŁATNOŚCI – Serwis tpay.com („Serwis”) – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.com, e-mail: kontakt@tpay.com.
SEANS – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu w Kinie
BILET NA POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI – bilet w formie PDF z fotokodem wysyłany na wskazany przez Klienta adres email, uprawniający do nabycia w kasie kina Biletu na wybrany przez Klienta Seans 2D.

BILET – dokument otrzymywany w kasie Kina w zamian za Bilet na powrót do przyszłości, uprawniający do wzięcia udziału w Seansie.

UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Systemu.
KLIENT – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który zawiera ze Sprzedawcą umowę nabycia Biletu na powrót do przyszłości.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące zakupu Biletów na powrót do przyszłości z wykorzystaniem Serwisu Internetowego.
 • Użytkownik dokonujący zakupu Biletu na powrót do przyszłości za pośrednictwem Serwisu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

ZAKUP BILETU NA POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI

 • Zakup Biletu na powrót do przyszłości nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub założenia w nim konta Użytkownika.
 • Użytkownik może składać zamówienia na Bilet na powrót do przyszłości  w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz braku dostępności Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Klienta Usługodawcy oferty zawarcia umowy kupna Biletu na powrót do przyszłości

Zakup Biletu na powrót do przyszłości następuje poprzez dokonanie przez  Klienta w Serwisie  kolejno następujących czynności:

 • wskazanie: Biletu na powrót do przyszłości oraz ilości Biletów,
 • wprowadzenie wszystkich danych bądź zaakceptowanie wskazanych przez system danych Klienta takich jak:
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail, które będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 • dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności na stronie Operatora Płatności za nabywane Bilety na powrót do przyszłości –  zapłata powinna nastąpić bezpośrednio po dokonaniu akceptacji liczby nabywanych Biletów na powrót do przyszłości . Upływ terminu 20 minut bez dokonania płatności powoduje anulację dokonanej rezerwacji i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury zakupu Biletu na powrót do przyszłości.
 • Po dokonaniu czynności określonych w)Regulaminie w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające informacje o cenie i specyfikacji zamówionych Biletów na powrót do przyszłości.
 • Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena: 20 zł za jeden Bilet na powrót do przyszłości, która jest ceną brutto.

W toku zakupu Biletu na powrót do przyszłości Klient zobowiązany jest do:

 • akceptacji niniejszego Regulaminu,
 • akceptacji Regulaminu Kina;

ZAPŁATA ZA BILETY

Klient dokonuje płatności za Bilety  na powrót do przyszłości za pośrednictwem Operatora Płatności za pomocą:

 • karty kredytowej lub płatniczej,
 • e-przelewów.

Cena Biletów na powrót do przyszłości wynikająca z zamówienia złożonego przez Klienta winna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu. Klient podczas składania zamówienia jest informowany o czasie w jakim powinien zakończyć składanie zamówienia. W przypadku niezakończenia składania zamówienia w zastrzeżonym czasie, składane zamówienie ulega anulowaniu.

 • Transakcja nieopłacona w terminie zostanie automatycznie anulowana. Zamówienie, dla którego nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu.
 • Prawa do Biletu na powrót do przyszłości przechodzą na Klienta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę od Operatora Płatności potwierdzenia pozytywnego zakończenia transakcji, na potwierdzenie czego w Systemie Internetowym zostaje udostępniony Klientowi Bilet na powrót do przyszłości w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 • Stosunek prawny pomiędzy Klientem a Operatorem Płatności, wynikający z przeprowadzenia pojedynczej transakcji płatniczej kształtuje regulamin dostępny na stronie Internetowej Operatora pod adresem https://secure.tpay.com/partner/pliki/regulamin.pdf

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Bilet na powrót do przyszłości zostanie dostarczony na adres mailowy Klienta, wskazany podczas zamówienia

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, nieuprawnione odebranie Biletów na powrót do przyszłości oraz wydrukowanie Biletu na powrót do przyszłości przez osoby trzecie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu na powrót do przyszłości Klientowi i skutki udostępnienia Biletu na powrót do przyszłości lub numeru zamówienia, kodu identyfikacyjnego przez Klienta, osobie trzeciej. 
 • Bilet na powrót do przyszłości można realizować najpóźniej do dnia 31.12.2021 r. Po upływie wskazanego terminu,  traci on ważność.

REALIZACJA BILETU

Bilet, stosownie do jego treści, umożliwia jego posiadaczowi  jednorazowe wejście na wybrany Seans 2D emitowany w Kinie, wskazany na Bilecie.

 • Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Seansie i zostanie uznany przez obsługę Kina za nieważny.
 • Realizacja Biletu następuje poprzez jego okazanie pracownikowi Kina wpuszczającemu Klientów do Sali kinowej.
 • Bilet ważny jest do momentu zakończenia Seansu którego Bilet dotyczył. Klient nie ma prawa do udziału w Seansie poza terminem ważności Biletu.
 • W przypadku, gdy Klient opuszcza Kino w trakcie trwania Seansu w wypadku powrotu, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę, w której odbywa się Seans lub Wydarzenie i udziału w dalszej jego części.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia jego praw lub wolności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o swobodnym przepływie danych oraz zniesieniu dyrektywy 95/46/EG (RODO).
 2. Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Usługodawcę zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.dcf.wroclaw.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji związanych realizacją umowy nabycia Biletów określa Regulamin Kina (www.dcf.wroclaw.pl/o-dcf/regulamin).
 • Usługodawca jest uprawniony, w każdym czasie, do zaprzestania sprzedaży  Biletów na powrót do przyszłości
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się, oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz z Regulaminu Kina DCF we Wrocławiu. Regulaminy udostępniane są Użytkownikom przed dokonaniem zapłaty za nabywane Bilety. Użytkownik ma prawo do uczestnictwa w Seansie realizowanym przez Usługodawcę na określonych przez niego warunkach.
 • Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie Internetowym.
 • Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 • W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulaminu a informacjami przekazanymi Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozstrzygające znaczenie będą miały informacje przekazane zgodnie z w/w ustawą.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.